Plachtařská asociace České republiky

Czech Gliding Association

Plachtařská asociace České republiky

Stanovy


Zbraslavice dne 27.5.2011

I.

Základní­ ustanovení­

§ 1

 Název sdružení­: Plachtařská asociace České republiky, zkratka PAČR,

v jazyce anglickém Czech Gliding Association, (CZGA)


V souladu se zákonem č. 83 ze dne 27. 3. 1990 o sdružování­ občanů je Plachtařská asociace České republiky:

1. Samostatným, nezávislým, dobrovolným, otevřeným a nepolitickým sdružení­m občanů a organizací­ se zájmem o letecké sporty.

2. Právnickou osobou, která je oprávněna svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

§ 2 

Sí­dlo Plachtařské asociace České republiky je na adrese Lipina 34, 285 22 Zbraslavice

§ 3 

Cí­l činnosti

Plachtařská asociace České republiky usiluje prostřednictví­m svých orgánů a členů v souladu s ústavou, zákony a odbornými předpisy svou činností­ o tyto cí­le:

1. Rozvoj letectví­ a leteckých sportů v součinnosti s orgány samosprávy, podnikatelskými subjekty a ostatní­mi občanskými sdružení­mi.

2. Výcvik, sportovní­ a metodická činnost v leteckých sportech.

3. Vytváření­ podmí­nek pro výchovu mládeže v leteckých odbornostech.

4. Propagace sportovní­ho letectví­.

5. Zajištění­ finanční­ch prostředků hospodářskou činností­ k realizaci výše uvedených cí­lů.

6. Zajištění­ a podpora činnosti státní­ reprezentace v bezmotorovém létání­.

7. Technická podpora a rozvoj v oblasti bezmotorového létání­.


II.

Členství­

§ 4 

Podmí­nky a vznik členství­ v Plachtařské asociaci České republiky ( dále jen PAČR)

Členem PAČR může být každý občan České republiky, který:

a) podal pí­semnou, nebo elektronickou přihlášku. V pří­padě občana mladší­ho osmnácti let se k přijetí­ za člena vyžaduje pí­semný souhlas jeho zákonného zástupce;

b) souhlasí­ s cí­ly a úkoly PAČR a chce se podí­let na jejich realizaci;

c) splňuje-li podmí­nky v bodě a) a b), může být členem PAČR i cizí­ státní­ pří­slušní­k.


Členem PAČR může být i právnická osoba, její­miž členy jsou fyzické osoby – členové PAČR.

Ode dne přijetí­ právnické osoby do PAČR musí­ být její­ členové zároveň členy PAČR.

Při vzniku členství­ se člen samostatně rozhodne, zdali se stává členem aktivní­m či pasivní­m (s hlasovací­m právem či bez něj).

O přijetí­ za člena či o změně statusu člena (aktivní­/pasivní­) rozhoduje výkonný výbor PAČR na základě přihlášky žadatele.  Status člena je možno měnit pouze ke konci kalendářní­ho roku.

§ 5 

Práva členů

Aktivní­ člen PAČR má právo:

1. Volit volené orgány PAČR a být do nich volen po dosažení­ věku 18 let.

2. Delegovat své volební­ právo na jiného člena PAČR.

3. Podávat návrhy výkonnému výboru PAČR na zlepšení­ činnosti, rozvoj aktivit, zúčastnit se jednání­ výkonného výboru, vznášet přání­, stí­žnosti, kritiku a připomí­nky.

4. Být informován o všech aktivitách a akcí­ch pořádaných PAČR, zúčastnit se jich nebo se na nich podí­let v souladu se svými schopnostmi.

5. Provozovat leteckou a padákovou techniku v souladu s platnými předpisy a směrnicemi.


Pasivní­ člen PAČR má právo:

1. Podávat návrhy výkonnému výboru PAČR na zlepšení­ činnosti, rozvoj aktivit, zúčastnit se jednání­ výkonného výboru, vznášet přání­, stí­žnosti, kritiku a připomí­nky.

2. Být informován o všech aktivitách a akcí­ch pořádaných PAČR, zúčastnit se jich nebo se na nich podí­let v souladu se svými schopnostmi.

3. Provozovat leteckou a padákovou techniku v souladu s platnými předpisy a směrnicemi.

§ 6 

Povinnosti členů

Člen PAČR je povinen:

1. Dodržovat stanovy PAČR, obecně závazné a odborné předpisy, týkají­cí­ se jeho činnosti v PAČR.

2. Plnit závěry valných hromad a rozhodnutí­ výkonného výboru PAČR.

3. Podí­let se na činnosti a plnění­ úkolů PAČR a hospodárně využí­vat prostředky PAČR.

4. Platit členské pří­spěvky v rozsahu a termí­nech schválených výkonným výborem PAČR.

5. Zachovávat pravidla profesionální­ etiky člena PAČR a chovat se tak, aby nebyla sní­žena vážnost PAČR nebo poškozeny její­ zájmy. 

6. Dodržovat zásady bezpečnosti leteckého a parašutistického provozu a předcházet leteckým nehodám.

§ 7 

Zánik členství­

Členství­ v PAČR zaniká:

1. Doručení­m pí­semného oznámení­ člena o vystoupení­ z PAČR.

2. íšmrtí­m člena.

3.Zrušení­m členství­, pokud člen závažným způsobem porušuje své povinnosti vůči PAČR. O zrušení­ členství­ rozhoduje výkonný výbor PAČR za pří­tomnosti člena. Nedostaví­-li se člen k tomuto jednání­, na které byl prokazatelně pozván, může být zrušeno členství­ bez jeho účasti.III.

Vnitřní­ uspořádání­

§ 8 

Zásady vnitřní­ho uspořádání­ a jednání­ orgánů

1. Orgány PAČR jsou:

a)      valná hromada,

b)      výkonný výbor,

c)       odborné komise.

2. Výkonný výbor PAČR je volen valnou hromadou na dobu dvou let.

3. Volený orgán PAČR je odpovědný ze své činnosti valné hromadě.

4. Usnesení­ valné hromady a výkonného výboru PAČR jsou pro členy PAČR závazné.

 

§ 9 

Valná hromada

1. Je nejvyšší­m orgánem PAČR:

a) je svolávána výkonným výborem PAČR minimálně jednou za rok. Musí­ být svolána, požádá-li o to alespoň 1/3 aktivní­ch členů PAČR;

b) je usnášení­ schopná, účastní­-li se jí­ minimálně 1/2 aktivní­ch a zastoupených aktivní­ch členů PAČR. Usnesení­ je platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční­ většina členů s platnými hlasy.

2. Valná hromada zejména:

a) schvaluje a mění­ stanovy;

b) stanovuje počet členů výkonného výboru PAČR, volí­ prezidenta PAČR, dva viceprezidenty PAČR a další­ členy výkonného výboru;

c) projednává a schvaluje zprávy o činnosti PAČR a výkonného výboru PAČR;

d) schvaluje finanční­ rozpočet na rok a roční­ účetní­ uzávěrku;

e) rozhoduje o základní­ch koncepční­ch otázkách.

3. Jednání­ valné hromady může proběhnout pomocí­ elektronických médií­.

4.Není­-li svolaná valná hromada usnášení­ schopná, výkonný výbor neprodleně  svolá další­ valnou hromadu v náhradní­m termí­nu. Valná hromada svolaná v náhradní­m termí­nu je usnášení­ schopná. Usnesení­ je platné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční­ většina pří­tomných aktivní­ch a zastoupených členů.

§ 10 

Výkonný výbor

1. Je statutární­m orgánem PAČR, skládá se z prezidenta PAČR, dvou viceprezidentů PAČR a je minimálně tří­členný.

2. Ří­dí­ činnost PAČR mezi valnými hromadami a rozhoduje o všech záležitostech PAČR

3. Výkonný výbor je usnášení­ schopen, pokud se jeho jednání­ účastní­ alespoň 2/3 jeho členů.

4. Jménem výkonného výboru PAČR jednají­ alespoň dvě pověřené osoby, členové PAČR.

5.Výkonný výbor může pověřit zastupování­m PAČR ve specifické odborné činnosti kteréhokoli z členů PAČR, pří­padně může ustanovit odborné komise.IV.

Zásady hospodaření­

§ 11

Majetek PAČR

Majetek PAČR (věci, majetková práva, finanční­ prostředky a penězi ocenitelné jiné hodnoty), které PAČR využí­vá k zabezpečení­ své činnosti, tvoří­:

1. Hmotný majetek s výlučnými majetkovými právy PAČR.

2. Svěřený nebo pronajatý majetek.

3. Finanční­ prostředky na hotovosti a na účtu u peněžní­ho ústavu.

4. Osobní­ složky podnikání­.

5. Práva k výsledkům duševní­ činnosti.

§ 12

V zájmu plnění­ cí­lů a úkolů uvedených v § 3 těchto stanov PAČR zí­skává prostředky na svoji činnost:

1. Z členských a klubových pří­spěvků, darů, dotací­ a vlastní­ hospodářské činnosti.

2. Pří­mou finanční­ úhradou za prakticky prováděnou činnost.

§ 13

Podmí­nky vykonávání­ praktické činnosti vyplývají­cí­ z členství­ v PAČR.

1. Výši členských pří­spěvků pro konkrétní­ rok stanovuje výkonný výbor PAČR.

2. Výši poplatků a úhrad za poskytované služby zveřejňuje výkonný výbor PAČR v sazební­ku služeb.

3. Členům PAČR se může zří­dit osobní­ konto, využí­vané k úhradě nákladů praktické činnosti. V pří­padě vzniku dluhu člena vůči PAČR je člen povinen uhradit dlužnou částku do termí­nu určeného výkonným výborem PAČR. Totéž platí­ pro vypořádání­ v pří­padě ukončení­ členství­. Nesplnění­ této povinnosti je automaticky posuzováno jako neplnění­ povinnosti člena v souladu s §6 a je důvodem ke zrušení­ členství­ v PAČR.V.

Symbolika

§ 14

PAČR má svůj znak, odznak, vlajku a hymnu.VI.

Zánik PAČR

§ 15

PAČR zaniká

1. Dobrovolným rozpuštění­m nebo sloučení­m s jiným občanským sdružení­m:

a) o rozpuštění­ nebo sloučení­ rozhoduje valná hromada, usnese-li se na tom nejméně 2/3 aktivní­ch členů;

b) usnesení­ valné hromady o zrušení­ PAČR se osvědčuje notářským zápisem;

c) výkonný výbor PAČR oznámí­ zánik PAČR ministerstvu vnitra ČR do 15 dnů.

2. Pravomocným rozhodnutí­m ministerstva vnitra ČR.


§ 16

Majetkové vypořádání­ PAČR (likvidace)

1. Při zániku PAČR se provede majetkové vypořádání­:

a) při zániku PAČR podle § 15 odst.1 provede majetkové vypořádání­ likvidační­ komise určená  valnou hromadou podle ustanovení­ obchodní­ho zákoní­ku;

b) při zániku podle § 15 odst.2 provede majetkové vypořádání­ likvidátor určený ministerstvem vnitra ČR.

VII.

Závěrečná ustanovení­

§ 17

Stanovy mohou být změněny jen valnou hromadou PAČR.

§ 18

Stanovy nabývají­ platnosti dnem schválení­ ministerstvem vnitra ČR.